Į pradžią
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
 
 
Aplankykite Lentvario foto galeriją

 

Pradžia > Teisės aktai ir taisyklės

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ŽELDYNŲ IR  ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO

TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

2015m. balandžio 30 d. Nr.S1-117

Trakai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87  „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a   pakeisti 2008 m. liepos 31d. sprendimu Nr.S1-172 „Dėl Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių III dalį ir išdėstyti ją nauja redakcija  (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės merė                                                      Edita Rudelienė

 


 

 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės

tarybos 2015 m. balandžio 30

sprendimu Nr.S1-117

 

 

III. LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO,  GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA

 

9. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės administracijos išduotą, išskyrus 10 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui (toliau – Leidimas) (1 priedas) ir atlyginus, išskyrus 12 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime.

10. Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia, kai jie auga:

10.1. pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos zonose;

10.2. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių.

11. Neturint leidimo galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.

12. Saugotinų medžių ir krūmų vertė neatlyginama, kai:

12.1. 4 punkte nurodytais atvejais darbus vykdo žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ir valdytojas ar jo įgaliotas asmuo;

12.2. želdiniai auga naudingųjų iškasenų telkiniuose;

12.3. pareiškėjai įsipareigoja ne vėliau kaip per metus pasodinti Savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus.

13. Leidimų išdavimo tvarka:

13.1. fiziniai ar juridiniai asmenys pateikia Seniūnijai argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams (2 priedas);

13.2. tuo atveju, kai želdiniai auga viešojoje teritorijoje Seniūnija gavusi prašymą, pateikia jį savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  sudarytai Želdinių, augančių viešosiose teritorijose, tvarkymo komisijai (toliau – Komisija). Prašymai gali būti teikiami ir savivaldybės administracijos direktoriaus vardu;

13.3. į Komisijos sudėtį įeina savivaldybės administracijos  specialistai, atsakingi už želdinių priežiūrą;

13.4. Komisijos veikloje kviečiamas dalyvauti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūros atstovas;

13.5. kai želdiniai tvarkomi saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją, Komisijos veikloje  kviečiamas dalyvauti tos saugomos teritorijos direkcijos atstovas;

13.6. kai želdiniai pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose arba jų apsaugos zonose, Komisijos veikloje kviečiamas dalyvauti Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio atstovas;

13.7. objektuose, kuriems yra parengti želdinių pertvarkymo projektai, schemos, Komisijos veikloje kviečiamas dalyvauti autorinės priežiūros atstovas;

13.8. Leidimus pertvarkyti želdinius, augančius viešosiose teritorijose parengia Komisija;

13.9. pertvarkant želdinius privačiose valdose, iš valstybės nuomojamuose žemės sklypuose, kolektyviniuose soduose ir (ar) kapinių teritorijose, komisijos sudaromos kiekvienoje seniūnijoje;

13.10. Leidimus pertvarkyti želdinius, augančius privačiose valdose, iš valstybės nuomojamuose žemės sklypuose, kolektyviniuose soduose ir (ar) kapinių teritorijose parengia seniūnijų želdinių tvarkymo komisijos;

13.11. seniūnijose sudaromų želdinių pertvarkymo komisijų pirmininkai yra seniūnijų seniūnai;

13.12. prireikus, seniūnijose sudaromų komisijų veikloje kviečiami dalyvauti šių taisyklių 13.4, 13.5, 13,6, 13,7  punktuose išvardinti  atstovai;

13.13. saugotinų medžių ir krūmų vertę teisės aktų nustatyta tvarka nustato Komisijos. Medžio vertė gali būti patikslinta jį nukirtus (dėl puvinio);

13.14. prireikus, atliekama želdinių būklės ekspertizė, vadovaujantis aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu „Dėl želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

13.15. Seniūnijos parengia leidimus ir juos derina:

13.15.1. su Architektūros skyriaus specialistais atsakingais už želdinių tvarkymą;

13.15.2. želdynų ir želdinių savininkais ar valdytojais, kai prašymą pateikė ne jie;

13.16. Leidimai nederinami, jei nustatytąja tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose planuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, saugomų teritorijų planavimo dokumentuose yra pateikti duomenys apie kertamų ar pertvarkomų medžių ir krūmų rūšinę sudėtį, skaičių bei jų augimo vietas ir šie dokumentai yra nustatytąja tvarka suderinti su Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos agentūra ir(ar) saugomos teritorijos direkcija, kai kertami ar pertvarkomi saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją, augantys medžiai ir krūmai;

13.17. prašymus parašę fiziniai ir juridiniai asmenys Leidime įpareigojami atlyginti numatomų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę (išskyrus 12.1–12.3 punktuose nurodytus atvejus);

13.18. Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo.

__________________________________________

 

 

 

 


   Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-10 10:25:19

Klevų al. 47a, Lentvaris
Tel. 8 (528) 28444
El. paštas: lentvaris@trakai.lt
© 2006 Lentvario seniūnija

Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.